logo Zespół Szkół nr 6
im. Macieja Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna



Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
Oferty Pracy
REKRUTACJA 2020/2021
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
Od teorii do praktyki
RODO
 
Przewodnik ósmoklasisty - oferta kształcenia na 2020/2021 w Powiecie Ełckim.


Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

 • Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1.
 • Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zs6.elk.edu.pl/
 • Dane teleadresowe jednostki:
 • Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku
  19-300 Ełk, ul. Kajki 4
  telefon /fax +87 610-23-62
  e-mail: zs6@elk.edu.pl
  Data publikacji strony internetowej: 2012-10-12
  Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-10-04
 • Status pod względem zgodności z ustawą
 • Strona internetowa Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku.
 • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny własnej.
 • Skróty klawiaturowe
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +87 610-23-62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informatyczno-komunikacyjnym, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link http://www.rpo.gov.pl
 • Dostępność architektoniczna
 • Budynek Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, ul. Kajki 4 19-300 Ełk.
  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku jest oznakowane. Wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, dostępne dla osób na wózku. Do wejścia prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla wózków znajdujący się po prawej stronie. Przejście do głównego korytarza prowadzi przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana jest na parterze po prawej stronie. Drzwi do sali są oznakowane. Brak kontrastowego oznaczenia drzwi.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Na parterze budynku znajduje się platforma ,brak pętli indukcyjnej oraz oznaczeń brajlowskich i informacji głosowych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed Zespołem Szkół nr.6 im. M. Rataja w Ełku znajduje się wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Informujemy również, że osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Zespole Szkół nr. 6 , z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat.

 
| | | | |